Sherbimet

Shërbimet tona të kontabilitetit

Accell ofron një gamë të gjerë shërbimesh kontabël për të ndihmuar klientët tanë të menaxhojnë financat e tyre dhe të arrijnë qëllimet e tyre të biznesit. Shërbimet tona përfshijnë

Shërbime kontabiliteti

 • Përpilimi i pasqyrave financiare (IFRS)
 • Mbajtja e librave kontabël
 • Parashikime dhe buxhete
 • Kontabiliteti menaxherial
 • Regjistrimi i transaksioneve bankare
 • Klasifikimi i transaksioneve bankare
 • Përmbledhja e transaksioneve bankare
 • Barazimi i deklaratave bankare
 • Menaxhimi i llogarive të pagueshme dhe të arkëtueshme
 • Buxhetimi dhe parashikimi
 • Kryerja e auditimeve të brendshme
 • Analizimi i të dhënave financiare
 • Komunikimi i informacionit financiar me palët e interesuara

Shërbime tatimore

 • Përgatitja e deklaratave tatimore
 • Tatime të korporatave dhe bizneseve individuale
 • Tatimi në paga dhe TVSH
 • Këshillimi mbi implikimet tatimore
 • Përfaqësimi para ATK-së dhe autoriteteve tjera
 • Përmirësimi i proceseve tuaja të brendshme për të menaxhuar rrezikur tatimor
 • Auditime, rishikime, procedura të rëna dakord
sqShqip